Ledenstop

Bedankt voor uw interesse in lidmaatschap! We zijn momenteel aan de limiet van het aantal leden en kunnen helaas niet iedereen direct toelaten. We kunnen u echter op onze wachtlijst plaatsen en u zodra er een plekje vrijkomt contacteren. Uiteraard worden aanvragen in volgorde van binnenkomst behandeld.

 

 

Nog even geduld.

Terwijl u op de wachtlijst staat kunt u in de tussentijd meer informatie vinden over ons lidmaatschap op deze pagina. U kunt het onderstaande formulier invullen om op de wachtlijst te worden geplaatst.

 

 

(Voorbeeld, ter informatie, opgave momenteel niet mogelijk)

Lidmaatschap van de Noord-Nederlandse Vliegvis Vereniging

Hieronder kunt u zich opgeven als lid van onze prachtige vereniging.  Na inzenden van het formulier en betaling ontvangt u binnen korte tijd een bevestiging waarna het aspirant-lidmaatschap per direct in gaat. U heeft vanaf dat moment onbeperkt toegang tot de visplas, het clubhuis en de exclusieve ledenwebsite.

Lees voorafgaand aan het invullen eerst goed door wat de rechten maar ook de plichten zijn die bij dit lidmaatschap behoren. De statuten en het huishoudelijk reglement kunt u na het ontvangen van de toegangscode inzien op de ledenwebsite.

Lidmaatschap is méér dan alleen vissen

Als vereniging zijn we zelf verantwoordelijk voor het beheer van het terrein inclusief het viswater en de uitgezette forellen. Er moet goed en dagelijks beheer zijn, uitgevoerd door de leden van de NNVV.

Drie dagdelen per jaar beheerdienst

Onze leden hebben de verplichting om een aantal dagdelen beheerdiensten te vervullen zoals aanwezig zijn als gastheer/vrouw in het clubgebouw, controle uit te oefenen op en rond de plas en informatie te verstrekken aan gastvissers. Met het huidige ledenaantal van onze vereniging resulteert dat in drie  dagdelen beheerdienst per jaar in het weekend. Soms door de week ‘s avonds, indien er een activiteit plaatsvindt. Je kunt vaak zelf jou passende dagdelen aangeven.

Op werkdagen

Het beheer op door de weekse dagen is op dit moment nog onduidelijk. Hier wordt naar een oplossing gezocht.

 

 

 

Lidmaatschap NNVV in één oogopslag

 

 

 

ALGEMEEN
Elk lid dat beheerdiensten vervult wordt geacht de beheerregels te kennen. De beheerder is jegens de vereniging verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van zijn beheerfunctie. Gevolgen van handelen in strijd met de
beheerregels kunnen door het bestuur op de dienstdoende beheerder worden verhaald.

2. OPENINGSTIJDEN VLIEGVISCENTRUM BAGGELHUIZEN
Gastvissers:
1. Vanaf september 2021 kunnen gastvissers alleen komen vissen nadat ze hebben gereserveerd. Als u alleen of samen met één vismaat komt gebruikt u onze online reserveringsmogelijkheid.
Met ons boekingssysteem kunnen maximaal tien gastvissers per weekenddag worden toegelaten.

Wilt u komen vissen met drie personen of meer, op de zaterdag en\zondag, dan dient vooraf overlegd te worden met hoofdbeheer te bereiken via e-mail: beheer@nnvv.nl.
Van maandag t/m vrijdag zijn zijn groepen van drie personen of meer welkom na afstemming met hoofdbeheer. Er dient ten alle tijden overlegd met hem overlegd te worden. Het hoofdbeheer is te bereiken via e-mail: beheer@nnvv.nl.

2. De laatste zondag van de maand is de plas, behoudens incidentele evenementen (bijv. open dagen, NK), uitsluitend voor leden en hun eventuele introducé geopend;

3. Voor alle gastvissers geldt u dient zich bij aankomst op onze locatie bij de beheerder te melden, in te schrijven en
uw vispas op naam te laten registreren.
Openingstijden voor gastvissers
Van 16 maart t/m 15 oktober:m aandag tot en m et zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur
Van 16 oktober t/m 15 maart op weekdagen van 08.30 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Voor en na bovenstaande tijden is de plas voor gastvissers GESLOTEN.
Het vliegviscentrum is voor gastvissers tevens gesloten op
1. Op 1e + 2e Kerstdag, en
2. Op 31 december en 01 januari, en
3. Tijdens de nieuwjaarsreceptie (1e zondag van januari), en
4. Indien de visplas is dichtgevroren (hoofd beheer licht de beheerders in)
5. De visplas is tevens is tevens gesloten op door het bestuur aangewezen clubdagen
3. BEGIN- EN EINDTIJDEN BEHEERDIENSTEN.
1. De beheerder is bij aanvang van elke dienst een halfuur voor opening aanwezig tot een half uur na sluiting.
Dit om bij dienstwisseling op dezelfde dag tussen beheerders de ene dienst aan de andere over te dragen.
2. De beheerder van wie de dienst op dezelfde dag wordt overgenomen wacht tot de beheerder die de dienst
overneemt aanwezig is. Bij het overdragen van de beheerdienst worden de bijzonderheden gedeeld.

4. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE GASTVISSERS EN LEDEN.
A. Regels voor de leden en de beheerder
– Vliegvissen is rond de gehele plas toegestaan.
– Vissen met andere technieken als vliegvissen is in de vliegviszone toegestaan, met toestemming van de
dienstdoende beheerder. Deze bepaalt dit afhankelijk van het aantal vliegvissers en/of de terreintoestand.
De vliegviszone is met borden gemarkeerd.
– Gastvissers vanaf 17 jaar dienen een vliegvisvergunning of een algemene vergunning aan te schaffen.
Tot en met 16 jaar wordt een jeugdvergunning uitgeschreven.
– Leden die op een andere wijze willen vissen dan door te vliegvissen mogen dat bij wijze van uitzondering
doen.
Zij dienen zich te houden aan de regels zoals vermeld op de vergunning voor niet-vliegvissers.
– Het bestuur kan indien zij dat noodzakelijk acht, de toestemming aan de leden om met andere technieken te
vissen op ieder moment intrekken en zal dan in de eerstvolgende Algemene ledenvergadering daarvan
verantwoording afleggen en indien nodig een nieuw voorstel formuleren.
– Het bestuur is gerechtigd om een lid te royeren indien duidelijk is gebleken dat het desbetreffende lid niet of
nauwelijks de intentie heeft om met een vlieghengel te vissen.
– Forel die onttrokken word aan het viswater moet middels nekklap of hartsteek direct gedood worden.
– Forel die dreigt te sikken omdat de kunstvlieg te diep is ingeslikt dient eveneens op bovenstaande wijze te
worden gedood.
– De forel die aan het water onttrokken is, dient eerst gewogen en ingeboekt te worden , voordat deze mag
worden schoongemaakt.
– Alle naar huis meegenomen forellen dienen te worden afgerekend tegen geldende tarieven
– Er zijn naast de roeiboot van de club tien bellyboats en/of pontoonboats toegestaan op de visplas. Andere
vaartuigen zijn niet toegestaan.
– Gastvissers kunnen tegen betaling ook gebruik maken van hun eigen belly-boat of pontoon-boat.
– Vliegvissers die zich houden aan de bepalingen van de vliegvisvergunningen mogen de onbeschadigde en
gevangen vis terugzetten.
– Op leden die vliegvissen zijn de bepalingen van de vliegvisvergunning van toepassing (vliegvissen zonder
weerhaak), behalve indien elders in deze regels anders is aangegeven.
– Elk lid en/of gastvisser is verplicht zich bij aankomst te melden en bij vertrek af te melden.

– Voor gastvissers geldt een legitimatieplicht. Het nummer van de vispas of ID-bewijs dient op de uitgeschre-
ven vergunning(en) vermeld te worden!!

– Leden die vissen buiten de openingstijden eventuele vangsten en consumpties bij vertrek in het digitale
kassysteem in te boeken. Indien de gevangen forel(len) word(t)(en) meegenomen naar huis dienen ook de
kosten daar van ingeboekt te worden, het verschuldigde bedrag zal direct door het lid worden voldaan (geen
‘op de lat-systeem’).

VERSIE 2.0; FEBRUARI 2021 PAGINA 2 VAN 4
Noord-Nederlandse VliegvisVereniging CONCEPT Deel 3, Beheerregels
– Het is verboden peuken in het water te gooien.
– Het is verboden vuilnis aan en in het water achter te laten. Afval moet in de daarvoor aanwezige
vuilnisemmers worden gedeponeerd.
– De beheerder/controleur is gemachtigd om alle tassen, viskoffers, etc. van de vissers te controleren,
haakpunt controle uit te voeren (weerhaakloos vissen voor vliegvissers) of lijnsterkte te testen.
– De vissers zijn verplicht de aanwijzingen van de beheerder op te volgen.
– Leden en gasten dienen hun auto te parkeren op de parkeerplaats. Invaliden is het toegestaan op het terrein
te parkeren op vertoon van een parkeerkaart voor invaliden. Zij dienen dit te melden aan de beheerder.
Het is de leden toegestaan om te kamperen op het terrein van de vereniging. Hiertoe mogen in het totaal
maximaal acht kampeereenheden op het terrein aanwezig zijn.
– Het is niet toegestaan aan niet vissende gasten consumpties te serveren, behalve als deze onder begeleiding
van leden of gastvissers het vliegviscentrum bezoeken, genodigden van het bestuur zijn of als officials of
publiek bij activiteiten aanwezig zijn.
– Het clubgebouw is een rookvrije ruimte!!

A. Regels voor gastvissers

B) Bepalingen en reglem enten vliegvisvergunning
1. Vissen is toegestaan met 1 vliegvishengel, voorzien van maximaal 2 kunstvliegen op weerhaak loze haken en dat
dient een trekkracht van 2,1 kg te hebben.
2. Forel die onttrokken word aan het viswater moet middels nekklap of hartsteek direct gedood worden.
3. Forel die dreigt te sikken omdat de kunstvlieg te diep is ingeslikt dient eveneens op bovenstaande wijze te worden
gedood.
4. Voeren is onder geen beding toegestaan.
5. Indien vis wordt meegenomen naar huis, dan dient deze afgerekend te worden met de
6. dienstdoende beheerder en niet reeds schoongem aakt ter weging worden aangeboden.
7. Bij aankomst dient iedere visser zich aan te melden en bij het vertrek, af te melden in het clubgebouw.
8. Afval, peuken en nylon moet in de aanwezige afvalemmers gedaan worden of anders
9. meegenomen naar het clubgebouw.
10. Als de beheerder of leden van de NNVV het vermoeden hebben dat een gastvisser in het bezit is van niet m et de
beheerder afgerekende forel en deze gastvisser het terrein gaat verlaten of inmiddels heeft verlaten, dan zijn
beheerder en leden gerechtigd om vistassen en dergelijke op hun inhoud te controleren.
11. Parkeren geschiedt op het parkeerterrein, tenzij anders overeengekomen met de beheerder.
12. Vissen op tijden buiten de tijd m.b.t. het betaalde dagdeel is niet toegestaan.
13. Betreden van het terrein en het vissen geschiedt op eigen risico.
14. Alle aanwijzingen en instructies van de beheerder en of leden van de vereniging dienen te worden opgevolgd.
15. Er mag NIET met dreggen worden gevist
16. Bij overtreding van bovenstaande regels wordt u de toegang tot het terrein en gebruik van de visplas
van de NNVV ontzegd.
C) Bepalingen en reglem enten vergunning (Powerbaitvissers)
1. Vissen is toegestaan met maximaal 1 hengel, voorzien van 1 haak en dat dient een trekkracht van 2,1 kg
te hebben.
2. Er mag niet worden gevist in de door borden gemarkeerde vliegviszone.
3. Voeren is onder geen beding toegestaan.
4. Bij aankomst dient iedere visser zich aan te melden en bij vertrek, af te melden in het clubgebouw.
5. Afval, peuken en nylon moet in de aanwezige afvalemmers gedaan worden of anders
meegenomen naar het clubgebouw.
6. Alle gevangen forellen dienen niet schoongem aakt ter weging worden aangeboden in het clubgebouw en
vervolgens te worden afgerekend met de beheerder.
7. Als de beheerder of leden van de NNVV het vermoeden hebben dat een gastvisser in het bezit is van niet m et de
beheerder afgerekende forel en deze gastvisser het terrein gaat verlaten of inmiddels heeft verlaten, dan zijn
beheerder en leden gerechtigd om vistassen en dergelijke op hun inhoud te controleren.
8. Parkeren geschiedt op het parkeerterrein, tenzij anders overeengekomen met de beheerder.
9. Vissen op tijden buiten de tijd m.b.t. het betaalde dagdeel is niet toegestaan.
10. Betreden van het terrein en het vissen geschiedt op eigen risico.
11. Alle aanwijzingen en instructies van de beheerder en of leden van de vereniging dienen te worden opgevolgd.
12. Er mag NIET met dreggen worden gevist.
13. Bij overtreding van bovenstaande regels wordt u de toegang tot het terrein en gebruik van de visplas van de
NNVV ontzegd.

5. WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER BIJ AANVANG VAN DE DIENST
1. Clubhuis openen.
2. Koffie zetten.
3. Inloggen als beheerder in het digitale systeem.
4. Vlag hijsen.
5. Controle terrein rond clubhuis.
6. Controleronde visplas maken. Tijdens de ronde het bordje “Beheerder is aan de plas” ophangen.
7. Indien bij controleronde rond visplas dode forel wordt aangetroffen, deze meenemen (plastic zakken meenemen
op ronde), wegen, gewicht noteren en in de Rendaccontainer gooien en registreren als dode vis in het digitale
systeem.
8. Indien bij controle ongeregeldheden worden aangetroffen deze aan het hoofdbeheer melden. Bij dringende zaken
(inbraak, vernieling, defecten, etc.) hoofd beheer direct bellen.

VERSIE 2.0; FEBRUARI 2021 PAGINA 3 VAN 4
Noord-Nederlandse VliegvisVereniging CONCEPT Deel 3, Beheerregels

6. ONTVANGST GASTVISSERS
1. De beheerder is gastheer en vertegenwoordigt de vereniging. Ontvang gasten hartelijk, wees behulpzaam waar
mogelijk en nodig.
2. Regels uitleggen aan gastvissers en de vergunning met de reglementen, laten lezen, invullen en ondertekenen
door de gastvissers.
3. Vergunningen uitschrijven.
4. Bedragen van de vergunningen bij aankomst van de gastvisser registreren in het digitale systeem .
5. Consumpties serveren (alleen in het clubhuis en op het terras) en registreren in het digitale systeem.
6. Gastvissers er op wijzen dat ze zich bij vertrek afmelden, ook al hebben zij niets meer af te rekenen.

7 BEREIKBAARHEID BEHEERDER TIJDENS DE DIENST
1. Zowel voor ontvangst van gastvissers, leden en telefonische oproepen geldt dat de beheerder geacht wordt hen te
woord te kunnen staan. Dit houdt in dat de beheerder in of in de directe nabijheid van het clubhuis aanwezig dient
te zijn, met uitzondering van de controleronde om de plas.
2. Indien er gasten in het clubhuis zijn kan de beheerder het clubhuis, of het terras niet verlaten. Alleen als er een
medelid in overleg de dienst voor een korte periode kan waarnemen, is het de beheerder toegestaan het clubhuis
of het terras te verlaten.
3. Slechts in het uiterste geval, als er geen gasten zijn is het de beheerder toegestaan om in de directe nabijheid van

het clubhuis te vissen (alleen in het zgn. kommetje). Het bordje “Beheerder is bij de plas” moet dan zijn opgehan-
gen aan het clubhuis.

8. INVULLEN DAGDEELSTATEN
1. Bij aanvang van de dienst logt de beheerder in op het digitale systeem.
2. Van de uitgegeven vergunningen worden de bedragen ingeboekt.
3. De gevangen en gewogen forel wordt ingeboekt op gewicht en prijs.
4. De vliegvissende gastvissers die hun eerste gevangen forel per dagdeel niet mee willen meenemen kunnen deze
na weging en schoonmaken in de vriezer deponeren. Het gewicht dient in het digitale systeem genoteerd te
worden.
5. Alle gebruikte consumpties dienen genoteerd te worden in het digitale systeem en bij vertrek afgerekend te
worden.
9. SCHOONMAKEN EN OPRUIMEN
1. Eventueel restant aan gehaktballen tijdig laten afkoelen.
2. Kratten met lege flessen en overige emballage afvoeren naar de garage.
3. Koelkast bijvullen.
4. Controleren of er geen forel in de koelkast is achtergebleven. Deze eventueel schoonmaken en in vriezer
deponeren.
5. Koffiekannen legen en omspoelen.
6. Afwassen en keuken opruimen.
7. Aanrecht, gasstel, weegschaal en koffiezetmachine schoonmaken.
8. Tafels afnemen.
9. Vloer clubhuis vegen en dweilen.
10. Hal en matten stofzuigen.
11. Toilet schoonmaken en vloer toilet dweilen.
12. Dweilwater buiten in putje weggooien.
13. Tafels en stoelen rechtzetten.
14. Eventueel terras vegen.
10. AFSLUITEN VOOR VERTREK
1. Vlag binnen halen.
2. Controleren of terrasdeuren zijn afgesloten.
3. Controleren of buitenlantaarns (bij grasveld en parkeerplaats) uit zijn.
4. Controleren of de afzuigkap uit is.
5. Ramen sluiten.
6. Als thermostaat van verwarming handmatig is verhoogd, programma weer inschakelen.
7. Radio en/of TV uitschakelen.
8. Eventueel lichten uitschakelen.
9. Controleren of garage-, schuurdeur en deur kweekhok zijn afgesloten.
10. Deur clubhuis afsluiten.
11. Hek sluiten.
12. BEPALINGEN TEN BEHOEVE VAN BEHEER.
1. Forel (rauw en gerookt) uit de diepvries is verkrijgbaar tegen het geldende tarief (indien beschikbaar).
2. Bij telefonische verzoeken om informatie over de visplas door potentiële gastvissers, deze op een gastvrije en
klantvriendelijke manier verstrekken en attenderen op de website NNVV.nl. Bij eventuele belangstelling voor het
lidmaatschap deze verwijzen naar de secretaris om een informatie aan te vragen (kan via secretaris@NNVV.nl of
via de website NNVV.nl).
3. Indien stroperij wordt opgemerkt, trachten de stropers aan te spreken. Ga bij dreiging niet alleen op de stroper(s)
af. Roep ze desnoods van een afstand aan dat ze het terrein moeten verlaten. Schakel eventueel de politie in
(112). Rapporteer stroperij altijd en zo snel mogelijk aan hoofd beheer.

VERSIE 2.0; FEBRUARI 2021 PAGINA 4 VAN 4
Noord-Nederlandse VliegvisVereniging CONCEPT Deel 3, Beheerregels
13. OVERIGE ALGEMENE OPMERKINGEN
1. Met klem wordt verzocht om zoveel als mogelijk hele beheersdiensten (hele dagen) in te vullen. Het opvullen
van losse dagdelen kost hoofd beheer veel werk.

2. Ook van aanwezige leden die onrechtmatigheden waarnemen bij vissers of stroperij signaleren zonder dat zij be-
heer hebben, wordt verwacht dat zij zich opstellen als zijnde beheerder.

3. De beheerregels kunnen alleen worden gewijzigd door de algemene ledenvergadering. Het bestuur is gerechtigd
om tijdelijke maatregelen ten behoeve van het beheer te nemen en hiertoe de beheerregels aan te passen tot de
eerst volgende algemene ledenvergadering. In deze vergadering worden definitieve maatregelen en regels aan de
vergadering voorgesteld.
4. De leden worden van wijzigingen in de beheerregels via e-mailbericht op de hoogte gesteld.

Concept sept 2021

[printfriendly]

(Voorbeeld, ter informatie, opgave momenteel niet mogelijk)

Verklaring bij uw aanmelding

Als u zich aanmeld accepteert u de hieronder vermelde gegevens.
Hierbij meld ik mij aan als aspirant-lid van de Noord Nederlandse Vliegvis Vereniging (NNVV).

– Ik heb kennisgenomen van de voorwaarden en ben bereid alle verplichtingen na te komen welke voortvloeien uit het lidmaatschap van de NNVV.
– Mijn pasfoto -door u digitaal meegestuurd in de bijlage – mag in het ledenboek op de besloten ledenwebsite en op het bord met leden in het clubhuis geplaatst worden.
– Het lidmaatschapsgeld € 200,00 per jaar mag van mijn bankrekening worden geïncasseerd.
– Ik ontvang binnenkort mijn clubpas. En een sleutel van het clubhuis, welke ten allen tijde eigendom blijft van de vereniging en verleen machtiging aan de NNVV om de sleutelwaarborg van € 35,00 van mijn bankrekening te incasseren.
– Bij opzegging van het lidmaatschap van de vereniging, ben ik verplicht deze sleutel binnen 2 maanden in te leveren bij een van de bestuursleden van de NNVV. Ik ontvang mijn borg dan teruggestort.
– Ik zal melding maken van eventueel verlies of diefstal van deze sleutel en de kosten voor het maken van een nieuwe sleutel aan de vereniging vergoeden.

(Voorbeeld, ter informatie, opgave momenteel niet mogelijk)

DOORLOPENDE MACHTIGING

Door uzelf aan te melden accepteert u onderstaand:
Hierbij machtig ik de Noord Nederlandse Vlieg Vis Vereniging, om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven voor contributie en te innen vorderingen en mijn bank, om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van onderstaande vereniging:

Naam: Noord Nederlandse Vliegvis Vereniging
Adres: Baggelhuizen 10
9405 VD Assen

Kenmerk machtiging: 19003
IncassantID: NL39ABNA0559278772

Graag een recente pasfoto toevoegen.
Door ondertekening van onderstaand formulier geef ik de NNVV toestemming om de ingevulde persoonlijke gegevens op te slaan, deze gegevens voor secretariële en andere verenigingsdoeleinden te gebruiken en mijn foto te publiceren in het zogenaamde “Smoelenboek” van de vereniging. Mijn gegevens worden alleen intern gebruikt en niet aan derden overhandigd. Ik kan mijn gegevens te allen tijde laten verwijderen.